Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
Hello Smile Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-312, ul. Papiernicza 7


§ 1 Podstawy prawne funkcjonowania
Podmiot leczniczy działa na podstawie:
1) ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2011.112.654),
2) ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009.52.417 ze zm.),
3) ustawy z dn. 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2008.136.857 ze zm.),
4) ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.0.1526),
5) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dn. 9 października 2018 z późn. zm.
6) niniejszego Regulaminu.


§ 2 Informacje ogólne

  1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Hello Smile Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-312, ul. Papiernicza 7, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Małopolskiego – nr księgi 730141965 (dalej jako: „Podmiot leczniczy”).
  2. Podmiot leczniczy jest spółką handlową wpisaną jest do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców – pod numerem: 0000754180, posiada NIP 5842778056 oraz REGON 381619282.

§ 3 Cele i zadania Podmiotu leczniczego

Celem Podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych, służących poprawie estetyki uzębienia Pacjenta pod kątem ortodontycznym, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Zadania Podmiotu obejmują w szczególności:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu zdrowia jamy ustnej,
c) współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia

§ 4 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Hello Smile Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-312, ul. Papiernicza 7, (dalej jako: „Zakład leczniczy”)

2. Zakładem leczniczym kieruje zarząd Podmiotu leczniczego – Hello Smile Sp. z o.o., ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wg zasad reprezentacji tam wskazanych.

3. Zakład leczniczy Hello Smile jest jedyną jednostką organizacyjną Podmiotu leczniczego.

4. W ramach jednostki organizacyjnej nie wyodrębnia się komórek organizacyjnych.


§ 5 Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w postaci ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:
a. Leczenie ambulatoryjne – w dziedzinie stomatologii i ortodoncji,
b. Dostarczanie wyrobów dla pacjentów ambulatoryjnych – wyroby medyczne i pozostałe wyroby.


§ 6 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
Świadczenia zdrowotne udzielane są stacjonarnie, w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych na mocy odrębnych umów zawartych z Podmiotem leczniczym – wg wykazu podmiotów podanego do wiadomości na stronie internetowej Podmiotu leczniczego, prowadzonej pod adresem: www.hellosmile.pl.


§ 7 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zapewnieniem ich właściwej dostępności oraz w najdogodniejszej formie korzystania ze świadczeń.

2. W organizacji przebiegu udzielania świadczeń uwzględnia się:
a. prawa i obowiązki Pacjentów wynikające z przepisów odrębnych,
b. zasady i procedury organizacyjne wdrożone przez Zakład leczniczy i podmioty współpracujące,
c. zasady wynikające z aktualnych standardów medycznych.

3. Pacjent dokonuje wstępnej rejestracji w celu przeprowadzenia kwalifikacji do leczenia poprzez podanie swoich danych osobowych za pośrednictwem:
a. formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Podmiotu leczniczego, prowadzonej pod adresem: www.hellosmile.pl w zakładce „Umów wizytę”, oznaczając przy tym dogodną dla niego lokalizację udzielania świadczeń w trybie stacjonarnym;
b. połączenia telefonicznego – pod numerem wskazanym na stronie internetowej www.hellosmile.pl w zakładce „Kontakt”;
c. wiadomości e-mail – na adres wskazany na stronie internetowej www.hellosmile.pl w zakładce „Kontakt”.

4. Podmiot leczniczy na żądanie Pacjenta organizuję wizytę Pacjenta w trybie stacjonarnym, w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji do leczenia ortodontycznego.

5. Pacjent zgłasza się do podmiotu współpracującego celem rozpoczęcia procesu kwalifikacji do leczenia ortodontycznego.

6. Pacjent zgłaszający się do podmiotu współpracującego w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość.

7. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim za uprzednią zgodą opiekuna prawnego wyrażoną w przypadkach przewidzianych prawem.

8. Świadczenia zdrowotne stacjonarne udzielane są w terminie uzgodnionym z Pacjentem, w godzinach otwarcia podmiotów współpracujących.

9. Świadczenia zdrowotne za pomocą systemów informatycznych lub systemów łączności udzielane są w godzinach pracy podmiotów współpracujących, o ile podmiot ten świadczy usługi tego rodzaju. Informacja o godzinach pracy podmiotu współpracującego udostępniana jest za pomocą strony internetowej tego podmiotu lub telefonicznie, pod numerem przez niego wskazanym.

10. O sposobie i przebiegu leczenia oraz rodzaju wykorzystywanych w toku leczenia wyrobów medycznych i innych wyrobów decyduje lekarz dentysta podmiotu współpracującego z Podmiotem prowadzącym działalność leczniczą.

11. W toku leczenia oraz po jego zakończeniu Pacjent zachowuje możliwość uzyskania informacji co do planu leczenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udzielanej bezpośrednio przez Zakład leczniczy.

§ 8 Warunki odpłatności świadczeń zdrowotnych

1. Konsultacje z zakresu planu leczenia świadczone przez osoby wyznaczone w ramach zakładu leczniczego Hello Smile, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, zarówno przed, jak i w trakcie oraz po zakończeniu procesu leczenia są nieodpłatne. Pacjent nie ponosi również kosztów przygotowania indywidualnego planu leczenia niestacjonarnego, który stanowi propozycję przebiegu leczenia wraz z prognozą jego rezultatów.

2. Pacjent ponosi koszty realizacji indywidualnego planu leczenia, w tym opracowania i wykonania wyrobu medycznego wykorzystywanego w jego leczeniu. Koszty te uzależnione są od czasu trwania i poziomu skomplikowania leczenia oraz ustalane z Pacjentem w toku kwalifikacji do leczenia i przed jego rozpoczęciem (indywidualny plan leczenia niestacjonarnego).

3. Pacjent ponosi koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych stacjonarnie przez podmioty współpracujące, za wyjątkiem zeszlifowania szkliwa zębów do grubości 2 mm (tzw. IPR), jeśli jest to konieczne dla prawidłowego przebiegu leczenia.

4. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 2 ustalana jest wg indywidualnego planu leczenia i ceny wyrobów służących jego realizacji, o których. Pacjent jest szczegółowo informowany przez przystąpieniem do planu leczenia.

5. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 3 ustalana jest wg cennika opublikowanego przez podmiot współpracujący z Podmiotem leczniczym.

6. Informacje o średniej wysokości opłat za realizację poszczególnych rodzajów planów leczenia Pacjent może uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Zakładem leczniczym Hello Smile – pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.hellosmile.pl w zakładce „Kontakt” lub poprzez zapoznanie się z ich cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Podmiotu leczniczego www.hellosmile.pl (zakładka „Cennik”).

7. Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:
a. w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla Pacjentów,
b. w sposób zapewniający poszanowanie zasad równego, sprawiedliwego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
c. zgodnie z kryteriami medycznymi.

8. Pacjent dokonuje odpłatności za świadczenia zdrowotne udzielane w trybie stacjonarnym w siedzibie podmiotu współpracującego, w którym realizowane jest świadczenie – za pomocą dostępnych tam form płatności.

9. Pacjent dokonuje odpłatności za realizację indywidualnego planu leczenia niestacjonarnego, o którym mowa w § 7 ust. 2, w formie:
a. jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego działalność leczniczą jako przedpłaty przed produkcją wyrobu medycznego wykorzystywanego w leczeniu, ale po jednoznacznej deklaracji pacjenta wyrażającej decyzję o rozpoczęciu leczenia albo
b. ratalnej, której sposób i zasady płatności ustalono w umowie na zrealizowanie indywidualnego planu leczenia niestacjonarnego z Podmiotem leczniczym.

10. Brak wpłaty jednorazowej lub pierwszej raty, o których mowa w ust. 8 jest równoznaczny z rezygnacją Pacjenta z procesu leczenia bez konieczności składania przez niego dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

11. W przypadku wskazanym w ust. 9, Pacjent nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Podmiot leczniczy kosztów związanych z zainicjowaniem procesu leczenia

§ 9 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. Dla zapewnienia ciągłości procesu leczenia oraz najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych, Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.

2.Wykaz podmiotów współpracujących udostępnia się na stronie internetowej Podmiotu leczniczego, prowadzonej pod adresem: www.hellosmile.pl.

3. Współdziałanie z podmiotami, o których mowa w ust. 1, realizowane jest na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów.

4. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, dąży do poszanowania praw Pacjenta oraz należytych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 10 Prowadzenie dokumentacji medycznej

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta na zasadach ustalonych niniejszym Regulaminem.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w postaci elektronicznej.

3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W zakresie usług świadczonych stacjonarnie przez podmioty współpracujące, dokumentację medyczną prowadzi, przechowuje i udostępnia ten podmiot wg zasad ustalonych w wydanym przez niego regulaminie.

5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się na wniosek:
a. Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez Pacjenta; po śmierci Pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia;
b. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
c. organu władzy publicznej, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
d. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

6. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Podmiot leczniczy jest udostępniana:
a. do wglądu w siedzibie Podmiotu leczniczego
b. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
c. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

7. Dokumentacja prowadzona przez Podmiot leczniczy przechowywana jest w siedzibie Zakładu leczniczego Hello Smile.

8. Warunki udostępniania dokumentacji prowadzonej przez podmiot współpracujący ustala się w regulaminie tego podmiotu.

§ 11 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Podmiot leczniczy udostępniana jest zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

5. Wysokość opłat o których mowa w ust. 2 – 4 określona jest w cenniku opublikowanym przez Podmiot leczniczy lub w cenniku opublikowanym przez podmiot współpracujący – w zależności od tego, który z nich zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji.

6. Warunki odpłatności udostępnienia dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmiot współpracujący ustala się w regulaminie tego. podmiotu.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej www.hellosmile.pl w zakładce „Regulamin organizacyjny”.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia w sposób określony w ust. 2.

4. Zmiany niniejszego regulaminu podlegają ogłoszeniu w sposób wskazany w ust. 2.


Aktualna wersja: 24.02.2022 r.

Powered by Trust.Reviews