Polityka Prywatności i plików cookies
Instagram
Facebook

Polityka Prywatności
i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Adwords, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest ALIGN4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,                         ul. Papiernicza 7  92-312 Łódź, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000754180 , NIP 5842778056, e-mail: biuro@hellosmile.pl, zwana dalej Administratorem lub Spółką.
 2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl
 3. W celu wykonania uprawnień opisanych szczegółowo w części II i III możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

CZĘŚĆ II

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH OD OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POMOCĄ TELEFONU LUB ADRESU E-MAIL ADMINISTRATORA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • zwykłe – numer telefonu zebrany za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest nawiązanie kontaktu z osobą, której dane dotyczą, na jej życzenie, w celu udzielenia informacji o produkcie, informacji o dostępnych planach leczenia, informacji o konsultacjach stacjonarnych i niestacjonarnych związanych z planowanym leczeniem,
  • zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie osoby, której dane dotyczą,
  • zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail zebrane za pomocą formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest realizacja usługi polegającej na umówieniu wizyty w wybranej placówce;
  • zwykłe – adres email lub numer telefonu zebrane za pomocą formularza kontaktowego służącego zebraniu danych niezbędnych dla nadania informacji handlowej lub marketingowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz informowanie o ofercie handlowej Administratora;
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dane osobowe zebrane w sposób opisany w ust. 1 przechowywane są przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty ostatniego kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą.
 3. W przypadku ustalenia i realizacji planu leczenia, dane osobowe zebrane w sposób opisany w ust. 1 przetwarzane są na warunkach opisanych w części III ust. 1 lit. a.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  • podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele,
  • dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, podmioty świadczące usługi hostingu i serwisu IT,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie i w granicach prawa.
 5. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • żądania przeniesienia danych.
 6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, jeśli prawną podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie przez Ciebie kierowane oraz zarezerwowanie i realizację konsultacji.

CZĘŚĆ III

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UZGODNIENIEM I REALIZACJĄ PLANU LECZENIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • zwykłe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy (uzgodnienie planu leczenia) na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w zakresie niezbędnym dla wykonania tej umowy – w tym udzielania informacji co do podjętego planu leczenia, konsultacji oraz rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową;
  • zwykłe – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, wiek, adres zamieszkania, numer PESEL, imię, nazwisko i adres przedstawiciela ustawowego, zawarte w dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze ustawowego obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • szczególne kategorie danych – dane dotyczące zdrowia –– na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń leczniczych; obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wynika także z art. 24 ust. 1 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przez przetwarzanie danych Administrator realizuje jego prawny obowiązek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Dane osobowe zwykłe, wskazane w pkt. 1 lit. a Administrator przechowuje do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe zwykłe, wskazane w pkt. 1 lit. b oraz szczególne kategorie danych, wskazane w pkt. 1 lit. c, wchodzące w zakres dokumentacji medycznej, Administrator przechowuje przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 4. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych,
  • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia Twoich danych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  • inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej – w postaci placówek współpracujących na terenie Polski,
  • dostawcy usług i rozwiązań medycznych, wyrobów medycznych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie w ramach podmiotu leczniczego;
  • dostawcy usług prawnych i wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń,
  • osoby upoważnione przez pacjenta do wglądu lub odbioru jego dokumentacji medycznej,
  • podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej, wymienione w przepisach szczególnych.
 6. Podanie danych osobowych dla zawarcia i realizacji umowy o plan leczenia jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy (planu leczenia) oraz udzielania świadczeń leczniczych.
 7. Podanie danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych skutkuje niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych.

DANE OSOBOWE PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane zwykłe przedstawiciela ustawowego pacjenta w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o realizację planu leczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, zawierającej dane jego przedstawiciela – w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z art. 25 ust. 1 lit. f Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (prowadzenie i zakres dokumentacji medycznej).
 2. Przedstawiciel ma prawo:
  • Żądania dostępu do swoich danych,
  • Żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • Żądania przenoszenia swoich danych.
 3. Dane osobowe przedstawiciela znajdujące się w dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres wskazany w części III ust. 3.
 4. Podanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego pacjenta jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych. 

DANE OSOBOWE OSÓB UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Administrator przetwarza dane zwykłe  osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obowiązek wykazania faktu udostępnienia dokumentacji medycznej osobie do tego uprawnionej oraz spełnienia obowiązku udostępnienia tej dokumentacji.
 2. Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta ma prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • żądania przeniesienia swoich danych.
 3. Osobie uprawnionej przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jej danych osobowych.
 4. Dane osobowe osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres wskazany w części III ust. 3.
 5. Podanie danych osobowych przez osobę uprawnioną do odbioru dokumentacji medycznej jest dobrowolne. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością udostępnienia dokumentacji medycznej.  

COOKIES

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

 

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

 

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Powered by Trust.Reviews