POLITYKA PRYWATNO艢CI
I PLIK脫W COOKIESNiniejsza Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plik贸w cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Adwords, Facebook Pixel w zwi膮zku z korzystaniem przez U偶ytkownik贸w ze Strony internetowej.

INFORMACJE OG脫LNE W ZWI膭ZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
 1. Na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (鈥濺ODO鈥) informujemy, 偶e Administratorem Twoich danych osobowych jest ALIGN4U Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, ul. Zab艂ocie 25 lok. 40, 30-701 Krak贸w, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem: 0000754180 , NIP 5842778056, e-mail:鈥︹︹︹︹, zwana dalej Administratorem lub Sp贸艂k膮.
 2. Administrator ustanowi艂 inspektora ochrony danych dost臋pnego pod adresem: biuro@witmajerkancelaria.pl
 3. W celu wykonania uprawnie艅 opisanych szczeg贸艂owo w cz臋艣ci II i III mo偶esz skontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio z Administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych.
 4. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH ZA POMOC膭
FORMULARZA KONTAKTOWEGO / ZAK艁ADKI 鈥濳ONTAKT鈥 / ZAK艁ADKI 鈥濽M脫W WIZYT臉鈥
 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • zwyk艂e 鈥 numer telefonu zebrany za pomoc膮 formularza kontaktowego 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, kt贸rym jest nawi膮zanie kontaktu z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, na jej 偶yczenie, w celu udzielenia informacji o produkcie, informacji o dost臋pnych planach leczenia, informacji o konsultacjach stacjonarnych i niestacjonarnych zwi膮zanych z planowanym leczeniem,
  • zwyk艂e 鈥 imi臋, nazwisko, adres e-mail zebrane za pomoc膮 formularza dost臋pnego w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, kt贸rym jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie osoby, kt贸rej dane dotycz膮,
  • zwyk艂e 鈥 imi臋, nazwisko, adres e-mail zebrane za pomoc膮 formularza kontaktowego dost臋pnego w zak艂adce 鈥濽m贸w wizyt臋鈥 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, kt贸rym jest um贸wienie wizyty na 偶yczenie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
 2. Z zastrze偶eniem ust. 3, dane osobowe zebrane w spos贸b opisany w ust. 1 przechowywane s膮 przez okres 3 (trzech) miesi臋cy od daty ostatniego kontaktu Administratora z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.
 3. W przypadku ustalenia i realizacji planu leczenia, dane osobowe zebrane w spos贸b opisany w ust. 1 przetwarzane s膮 na warunkach opisanych w cz臋艣ci III ust. 1 lit. a.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mog膮 by膰:
  • podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z Administratorem w prowadzeniu jego dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczeg贸lno艣ci jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele,
  • dostawcy oprogramowania, system贸w informatycznych, poczty e-mail, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingu i serwisu IT,
  • podmioty upowa偶nione do odbioru danych na podstawie i w granicach prawa.
 5. Przys艂uguje Ci prawo do:
  • dost臋pu do swoich danych,
  • 偶膮dania sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • 偶膮dania przeniesienia danych.
 6. Przys艂uguje Ci tak偶e prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania Twoich danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemo偶liwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie przez Ciebie kierowane oraz zarezerwowanie i realizacj臋 konsultacji.
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWI膭ZKU Z UZGODNIENIEM I REALIZACJ膭 PLANU LECZENIA
 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • zwyk艂e 鈥 imi臋, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie niezb臋dnym do podj臋cia czynno艣ci prowadz膮cych do zawarcia umowy (uzgodnienie planu leczenia) na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 oraz w zakresie niezb臋dnym dla wykonania tej umowy 鈥 w tym udzielania informacji co do podj臋tego planu leczenia, konsultacji oraz rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮;
  • zwyk艂e 鈥 imi臋 (imiona), nazwisko, dat臋 urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, imi臋, nazwisko i adres przedstawiciela ustawowego, zawarte w dokumentacji medycznej 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wype艂nienia ci膮偶膮cego na Administratorze ustawowego obowi膮zku prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikaj膮cego z art. 24 ust. 1 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • szczeg贸lne kategorie danych 鈥 dane dotycz膮ce zdrowia 鈥 wskazanie p艂ci, dokumentacj臋 przebiegu leczenia ortodontycznego oraz jego wynik贸w 鈥 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zakresie niezb臋dnym do udzielania 艣wiadcze艅 leczniczych; obowi膮zek prowadzenia dokumentacji medycznej wynika tak偶e z art. 24 ust. 1 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Dane osobowe zwyk艂e, wskazane w pkt. 1 lit. a Administrator przechowuje do czasu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.
 3. Dane osobowe zwyk艂e, wskazane w pkt. 1 lit. b oraz szczeg贸lne kategorie danych, wskazane w pkt. 1 lit. c, wchodz膮ce w zakres dokumentacji medycznej, Administrator przechowuje przez okres 20 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu, za wyj膮tkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia艂a lub zatrucia, kt贸ra jest przechowywana przez okres 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂 zgon;
  • zdj臋膰 rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj膮 medyczn膮 pacjenta, kt贸re s膮 przechowywane przez okres 10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wykonano zdj臋cie;
  • skierowa艅 na badania lub zlece艅 lekarza, kt贸re s膮 przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym udzielono 艣wiadczenia zdrowotnego b臋d膮cego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wystawiono skierowanie 鈥 w przypadku gdy 艣wiadczenie zdrowotne nie zosta艂o udzielone z powodu niezg艂oszenia si臋 pacjenta w ustalonym terminie, chyba 偶e pacjent odebra艂 skierowanie.
 4. Przys艂uguje Ci prawo do:
  • dost臋pu do Twoich danych,
  • 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania,
  • 偶膮dania przeniesienia Twoich danych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mog膮 by膰:
 6. inne podmioty lecznicze, wsp贸艂pracuj膮ce z Administratorem w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci leczenia oraz dost臋pno艣ci opieki zdrowotnej 鈥 w postaci plac贸wek wsp贸艂pracuj膮cych na terenie Polski,
 7. dostawcy us艂ug i rozwi膮za艅 medycznych, wyrob贸w medycznych, rozwi膮za艅 technicznych i organizacyjnych, umo偶liwiaj膮cych udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych i zarz膮dzanie w ramach podmiotu leczniczego;
 8. dostawcy us艂ug prawnych i wspieraj膮cych Administratora w dochodzeniu roszcze艅,
 9. osoby upowa偶nione przez pacjenta do wgl膮du lub odbioru jego dokumentacji medycznej,
 10. podmiotom, kt贸rym Administrator ma prawny obowi膮zek udost臋pnienia dokumentacji medycznej, wymienione w przepisach szczeg贸lnych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje niemo偶liwo艣ci膮 zawarcia i realizacji umowy (planu leczenia) oraz udzielania 艣wiadcze艅 leczniczych.
DANE OSOBOWE PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
 1. Administrator przetwarza dane zwyk艂e (imi臋, nazwisko, adres, numer telefonu) przedstawiciela ustawowego pacjenta w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o realizacj臋 planu leczenia 鈥 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, zawieraj膮cej dane jego przedstawiciela 鈥 w celu realizacji obowi膮zku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikaj膮cego z art. 25 ust. 1 lit. f Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (prowadzenie i zakres dokumentacji medycznej).
 2. Przedstawiciel ma prawo:
  • 呕膮dania dost臋pu do swoich danych,
  • 呕膮dania sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • 呕膮dania przenoszenia swoich danych.
 3. Dane osobowe przedstawiciela znajduj膮ce si臋 w dokumentacji medycznej przechowywane s膮 przez okres wskazany w cz臋艣ci III ust. 3.
 4. Podanie danych osobowych przez osob臋 uprawnion膮 do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmow膮 udost臋pnienia dokumentacji medycznej.
DANE OSOBOWE OS脫B UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 1. Administrator przetwarza dane zwyk艂e (imi臋, nazwisko, adres, numer telefonu) osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obowi膮zek wykazania udost臋pnienia dokumentacji medycznej osobie do tego uprawnionej oraz spe艂nienia obowi膮zku udost臋pnienia tej dokumentacji.
 2. Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta ma prawo:
  • 偶膮dania dost臋pu do swoich danych,
  • 偶膮dania sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • 偶膮dania przenoszenia swoich danych.
 3. Osobie uprawnionej przys艂uguje tak偶e prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania jej danych osobowych.
 4. Dane osobowe osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej przechowywane s膮 przez okres wskazany w cz臋艣ci III ust. 3.
 5. Podanie danych osobowych przez przedstawiciela jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych w przypadku braku innych przedstawicieli skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia i realizacji umowy oraz udzielania 艣wiadcze艅 medycznych osobie, w imieniu kt贸rej przedstawiciel dzia艂a.
COOKIES

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewni膰 Ci najlepsze do艣wiadczenia zwi膮zane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), kt贸re mog膮 by膰 odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalaj膮:

Wi臋cej szczeg贸艂贸w znajdziesz poni偶ej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wy艣wietlana jest Ci informacja na temat stosowania plik贸w cookies. Zaakceptowanie i zamkni臋cie tej informacji oznacza, 偶e wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie plik贸w cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatno艣ci. Zgod臋 zawsze mo偶esz wycofa膰, usuwaj膮c pliki cookies oraz zmieniaj膮c ustawienia plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. Pami臋taj jednak, 偶e wy艂膮czenie plik贸w cookies mo偶e powodowa膰 trudno艣ci w korzystaniu ze strony, jak r贸wnie偶 z wielu innych stron internetowych, kt贸re stosuj膮 cookies.

Cookies w艂asne

Pliki cookies mo偶na podzieli膰 na w艂asne oraz pochodz膮ce od podmiot贸w trzecich. Je偶eli chodzi o cookies w艂asne, wykorzystujemy je w celu prawid艂owego dzia艂ania strony.

Cookies podmiot贸w trzecich

Nasza strona, podobnie jak wi臋kszo艣膰 wsp贸艂czesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi膮偶e si臋 z wykorzystywaniem plik贸w cookies pochodz膮cych od podmiot贸w trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plik贸w cookies zosta艂o opisane poni偶ej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do 艣ledzenia statystyk strony, takich jak liczba os贸b odwiedzaj膮cych, rodzaj systemu operacyjnego i przegl膮darki internetowej wykorzystywanej do przegl膮dania strony, czas sp臋dzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narz臋dzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje s膮 ca艂kowicie anonimowe i nie pozwalaj膮 na Twoj膮 identyfikacj臋. W tym celu wykorzystywane s膮 pliki cookies firmy Google LLC dotycz膮ce us艂ugi Google Analytics.

Korzystanie z us艂ug Google Analytics wi膮偶e si臋 z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udost臋pnionego przez Google kodu 艣ledz膮cego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale mo偶e wykorzystywa膰 r贸wnie偶 inne technologie 艣ledz膮ce.

Marketing

Korzystamy z narz臋dzi marketingowych Facebooka, by kierowa膰 do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie platformy Pixel Facebooka, kt贸ry zapami臋tuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane s膮 pliki cookies firmy Facebook.

Funkcje spo艂eczno艣ciowe

Zapewniamy mo偶liwo艣膰 korzystania z funkcji spo艂eczno艣ciowych, takich jak udost臋pnianie tre艣ci w serwisach spo艂eczno艣ciowych oraz subskrypcja profilu spo艂eczno艣ciowego. Korzystanie z tych funkcji wi膮偶e si臋 z wykorzystywaniem plik贸w cookies

Logi serwera

Korzystanie ze strony wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywana jest strona. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmuj膮 m.in. Tw贸j adres IP, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj膮cymi z serwisu i nie s膮 wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowi膮 wy艂膮cznie materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania stron膮 a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.

Wersja: 30/11/2020